Parkolás követeléskezelés

Parkolással kapcsolatos tájékoztató, gyakran ismételt kérdések:

Tisztelt Gépjárművezetők!

Minden esetben járjanak el körültekintően, ha járművükkel várakozásra készülnek, és figyeljék az erre vonatkozó tájékoztatást adó közúti jelzőtáblákat. Ez különösen azért fontos, mert a KRESZ szerinti „Várakozási övezet zóna” jelzőtábla hatálya a „Várakozási övezet zóna vége” jelzőtábláig tart, azaz egy teljes zónát jelöl ki mely területen belül az egyes útszakaszok illetve várakozóhelyek előtt külön – a zónára utaló – tájékoztató tábla nem kerül kihelyezésre. A zónán belül csak a várakozás módjára utaló jelzőtáblákat helyezik el. A várakozási övezet zóna táblák a zónába bevezető útszakaszok elején találhatóak, a „Várakozási övezet zóna vége” jelzőtáblát a zónából kivezető út végén helyezik el. Nem kizárt, hogy a jelzőtáblát a járművel elhagyva az útkereszteződés után újabb zóna kezdődik és ismét „Várakozási övezet zóna” jelzőtáblával találkozhatunk. Ekkor számítani kell arra, hogy másik várakozási övezetbe léptünk.

Ahol a parkolás maximális ideje korlátozott, azaz pl. csak 3-4 órán keresztül lehet igénybe venni a parkolóhelyet. Ezen időtartam lejártával el kell hagyni a parkolóhelyet. A parkoló-automaták nem adnak ki a maximális várakozási időnél hosszabb időtartamra parkolójegyet, a mobilparkolás pedig a maximális várakozási idő elteltével leáll. Különösen ügyeljenek ezért mobilparkolásnál és mindig fordítsanak figyelmet a szolgáltatótól kapott üzenetekre. Az adott várakozási helyre vonatkozó maximális várakozási időt a zónatábla vagy a várakozóhely tábla kiegészítő táblája jelzi.

A minimálisan fizetendő várakozási díjat jogszabály meghatározza meg, így hiába csak 5 vagy 10 percre állnak meg, előfordulhat, hogy ennél hosszabb időre kell megfizetni a díjat. A minimálisan fizetendő várakozási díj az adott várakozási területen érvényes egy órai díj alapján számított 15 perc szokott lenni.

A várakozási díj mértékét a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) rendeletében határozza meg, így az ország különböző területein eltérő díjakkal találkozhatnak az autósok. Mindig győződjenek meg arról, hogy a megfelelő összeget, és a megfelelő módon fizetik meg! Ugyanis, ha nem megfelelő díjzónára történt a fizetés, akkor az pótdíjfizetést von maga után, és nem csak a díjzónák közötti különbözetet kell megfizetni.

 

Parkolási zónatérkép:

https://nemzetimobilfizetes.hu/parking_purchases/zonainfo

A várakozási jogosultság megszerzésének a megállást követően haladéktanul eleget kell tenni. Ha a jármű díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélkül várakozik, vagy a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépik, várakozási esetenként egy órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni!

Mobilparkolás esetén is járjanak el körültekintően. Településenként, a fővárosban pedig kerületenként eltér az, hogy véletlen karakter-tévesztés esetén adnak-e mentesülési lehetőséget a pótdíj alól. Ne bízzanak meg feltétel nélkül a mobilparkolást segítő applikációkban sem, hanem ellenőrizzék a zónakód helyességét, alkalmanként előfordul ugyanis, hogy az automatikusan felkínált zónakód nem a várakozás helyének megfelelő zónára vonatkozik, amely tévesztésnek ugyanúgy pótdíj lesz a vége.

A gépjármű üzembentartója a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokat – így különösen a gépjármű eladását, a lakcímben történő változást – a gépjárműnyilvántartási szervhez mindenképpen haladéktalanul jelentse be! A gépjárműnyilvántartási szervek jelenleg a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai. A díj- és pótdíjfizetési felszólítást a várakozási terület díjfizetés nélküli 3 használatának időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül a jármű üzembentartója részére postai küldeményként, vagy más egyéb igazolható módon meg kell küldeni. Azonban a 60 napos jogvesztő határidő nem alkalmazható abban az esetben, ha a gépjármű üzembentartója elmulasztotta bejelenteni a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változást, és ezért a fizetési felszólítás nem a tényleges üzembentartó részére került megküldésre.

Amennyiben ellopják a gépjárművet, azt haladéktalanul jelentsék be a rendőrségen! Ennek a parkolási díjak, pótdíjak tekintetében annyiban van jelentősége, hogy a jármű üzembentartója mentesül a várakozási díj és pótdíj megfizetése alól, ha a jármű a díjfizetés nélkül történt várakozást megelőzően jogellenesen került ki a fogyasztó birtokából, aki igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben kezdeményezte a megfelelő hatóság eljárását.

Ha üzemképtelenné válik gépjárművünk, figyeljünk arra, hogy azt közterület használati hozzájárulás nélkül csak mellékútvonalon és legfeljebb 10 napig szabad tárolni. A közterület-használati hozzájárulást a gépjármű üzembentartója a tárolás helye szerint illetékes önkormányzattól kérheti. A hozzájárulás főútvonalra és tömegközlekedés által járt útvonalra egyáltalán nem, mellékútvonalra csak határozott időre – legfeljebb 90 napra – díj ellenében adható ki. A hozzájárulás számát a gépjármű első szélvédőjén, kívülről jól látható helyen és olvasható módon kell elhelyezni.

A mozgásukban korlátozott személyek kizárólag akkor mentesülhetnek a pótdíj megfizetése alól, ha eredeti és érvényes parkolási igazolványukat a gépjármű első szélvédője mögött jól láthatóan elhelyezték, vagy, ha azt az első szélvédő mögött elhelyezték ugyan, de annak előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából nem teljes egészében látható, vagy azt hátlappal felfelé helyezték el, és azt a parkolásüzemeltető ügyfélszolgálati irodájában bemutatják. Az igazolvány utólagos bemutatása határidő nélkül lehetséges, de ha egyáltalán nem volt kihelyezve, vagy másolat volt kihelyezve, akkor nem élhetnek ezzel a lehetőséggel

 

Miért kell a parkolásért fizetni?

A díjfizetés oka az a körülmény, hogy a városias környezetben elkerülhetetlen a járművel való közlekedés és azon belül a nyugvó közlekedés, a parkolás. Ilyen körülmények között a parkolás díjfizetéséhez kötése az egyik lehetséges „késztető eszköz” a közutak megfontolt, gazdaságos használatának. A díj és pótdíjfizetési kötelezettség tehát a közlekedő felelős magatartásra szorításának egyik lehetséges eszköze.

 

Milyen módon lehet parkolójegyet vásárolni?

Parkolójegyet a jegykiadó automatáknál érmével, illetve az automatákon található mobilszámot használva mobil telefonon keresztül lehet váltani.

 

Van-e türelmi idő a jegyvásárlásra?

A jogszabály kizárólag a szabályosan megváltott és kihelyezett jegyek érvényességének lejárta után biztosít türelmi időt. A várakozási övezet területén a várakozási díjat a megállást követően haladéktalanul, külön felhívás nélkül kell megfizetni. Nincs türelmi idő közvetlenül a várakozás megkezdése után.

 

A megváltott jegyem lejárta után mennyi a türelmi idő?

Ha a jegyet egy óránál rövidebb időre váltották meg, akkor a türelmi idő öt perc, ha egy órára, vagy ennél hosszabb időre váltották meg akkor tizenöt perc.

 

Díjfizetés előtt biztosított-e a lehetőség, hogy pénzt váltsak?

Mivel a megállás után haladéktalanul szükséges várakozási díjat fizetni, erre nincs lehetőség. Mobiltelefonos díjfizetés esetén nincs szükség aprópénzre. Aki mégis készpénzzel kíván fizetni, annak előre kell gondoskodnia a megfelelő érmékről.

 

Volt jegyem, de nem volt látható a szélvédő mögött (nem volt kitéve, leesett, fordítva volt kitéve). Utólag bemutathatom a jegyem?

A parkolójegyet a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen és érvényességének ellenőrzését biztosító, teljes egészében láthatóan, olvashatóan szükséges kihelyezni. Ennek elmulasztása esetén az utólag bemutatott parkolójegyet elfogadni sajnos nem áll módunkban.

 

Nem működik az automata, mit tegyek?

A készülék hibáját a kijelzőn megjelenő „üzemen kívül” felirat jelzi. Ebben az esetben kérjük, a legközelebbi automatánál váltsa meg parkolójegyét. Az automaták hibáját a készülékeken feltüntetett számon lehet bejelenteni.

 

Nem fogadja el az automata az érmét, mit tegyek?

A pénzérmék a használat során szennyeződnek, bizonyos érmék elektrosztatikusan feltöltődnek, így megváltozhat olyan tulajdonságuk, amely alapján a berendezés az érméket felismeri. Célszerű a visszautasított, szennyezett érmét megtisztítani, vagy másik érmét használni.

 

Nem tudok mobiltelefonnal fizetni, mit tegyek?

A mobil telefonnal való díjfizetés lehetőségét a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. és a mobiltelefon szolgáltatók biztosítják. Társaságunk kizárólag betekintési joggal rendelkezik a mobilparkolási rendszerbe abból a célból, hogy a gépjárművek mobilparkolását ellenőrizze egy esetleges pótdíjazási esemény során. A sikertelen mobil telefonos díjfizetési kísérlet azonban nem mentesít a parkolási díj megfizetésének kötelezettsége alól!

A mobiltelefonos díjfizetési rendszer használatának részletes tájékoztatója a szolgáltatók honlapjain található.

 

Mobiltelefonnal parkoltam, rossz zónát választottam. Miért nem fizethetem ki a parkolási díj különbözetet, miért kell pótdíjat fizetnem?

Ha a jármű díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélkül várakozik, vagy a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi, várakozási esetenként egy órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni. Mivel a várakozási díjat másik várakozási területre fizette meg, a két díjövezet közötti parkolási díjkülönbözet megfizetésére sincs mód. A pótdíj mértékét a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény határozza meg, az abban foglaltaktól eltérni nincs lehetőség.

A megfizetett várakozási díj a várakozási övezetet üzemeltető társaságtól visszaigényelhető.

 

Mobiltelefonnal parkoltam, de rossz rendszámot adtam meg.

A várakozási díjat a várakozási szolgáltatást igénybe vevő gépjármű rendszámára szükséges megindítani, a megfizetett díjat más rendszámra átvezetni nem áll módunkban.

 

Rendelkezem mozgáskorlátozott igazolvánnyal. Miért büntettek meg?

A mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött úgy szükséges elhelyezni, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából teljes egészében látható legyen. Amennyiben az igazolvány érvényességi ideje bármilyen okból nem ellenőrizhető, vagy nem az érvényességi időt tartalmazó oldalával felfelé helyezték ki, pótdíj kiszabására kerül sor.

 

Az utca elején nem volt tábla. Honnan kell tudnom, hogy ott is fizetni kell a parkolásért?

A díjfizető övezetet a zónába történő behajtáskor a KRESZ 17.§ (1) bekezdés e/2.) pontjában meghatározott „parkolási övezet (zóna)” tábla jelöli, amely a „parkolási övezet vége” tábláig tart. A zónatáblák az övezet kezdetén ill. végén találhatóak. A várakozási övezet tábla hatálya a feloldó tábláig terjedő útszakaszra, területre terjed ki. Az útkereszteződés nem oldja fel a tábla hatályát, ezért a jelzést nem kell minden utcasarkon megismételni.

 

Miért kaptam felszólító levelet, ha befizettem a pótdíjat?

A pótdíj befizetésének határidejét a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C. § (2) bekezdése határozza meg, mely szerint a pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj, 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese. Amennyiben a pótdíjat a meghatározottnál később fizették be, a pótdíj nem zárul le, társaságunk fizetési felszólítást küld ki az üzembentartó részére.

 

Nem emlékszem a felszólításban szereplő eseményre. Miért nem hamarabb küldték ki a felszólítást?

Első fizetési felszólításunkat a pótdíj megállapítása során az ellenőrzést végző munkatársunk helyezi ki a gépjárműre. Amennyiben az eseményre nem érkezik befizetés, társaságunk a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 15/D.§ (1) bekezdésében meghatározott 60 napon belül fizetési felszólítást küld a gépjármú üzembentartója részére.

 

Honnan tudom, hogy a gépkocsim mely járműkategóriába tartozik?

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. melléklete rendelkezik a forgalmi engedély tartalmi elemeiről. A forgalmi engedély „J” pontjában szerepel a jármű kategóriájának rövidített elnevezése.

 

A gépkocsit nem én használtam. Kinek kell megfizetnie a pótdíjat?

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a pótdíjat mindenkor a gépkocsi üzembentartójának kell megfizetnie. Az üzembentartó követelheti a tényleges használótól, hogy térítse meg számára a kifizetett összeget.

 

Az események idején a gépkocsi már nem is volt az enyém. Mit tegyek?

Az üzembentartó adatait a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásából szerezzük be. Ennek megfelelően az üzembentartóként nyilvántartott személynek kell az adásvétel tényét igazolnia. Ebben az esetben a Kormányhivatalok által lepecsételt adásvételi szerződés másolatát vagy a kormányhivatal átvételi igazolását szükséges megküldeni számunkra.

 

Nem várakoztam a gépjárművel, árut szállítottam. Miért kaptam pótdíjat?

A KRESZ a rakodást nem minősíti várakozásnak, így rakodás esetén valóban nem kell parkolási díjat fizetni. Az áru rakodása esetén a várakozás megkezdésének időpontját a rakodótárcsával jelezni kell, amelyet a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről teljes egészében jól látható módon kell elhelyezni. A rakodótárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.Rakodás esetében csak addig nem minősül várakozásnak a jármű egyhelyben tartózkodása, ameddig a rakodás folyamatos, az ellenőrök láthatják az áru mozgását. A várakozóhelyen hagyott lezárt gépkocsi azonban várakozó jármű, tehát parkolójegyet kell rá váltani.

 

Futár vagyok, mindig csak pár percre állok meg. Mindig váltsak jegyet?

A fizető várakozóhelyet csak a várakozási díj megfizetése mellett lehet igénybe venni. Rövid ideig történő várakozás esetén is szükséges jegyet váltani vagy mobiltelefonos parkolást indítani.

 

Nem találtam pótdíj fizetési felszólítást a gépkocsimon, mégis levelet kaptam a tartozásról. Elegendő tájékoztatás ez?

A Bíróság több alkalommal foglalt állást ebben a kérdésben.

„A felhívás helyszínen való kézbesítésével kapcsolatos kifogás körében kiemeli a másodfokú bíróság, hogy a helyben kinyomtatott felhívás hátrahagyásának más módja nincs, hiszen a parkoló őr a gépkocsit fel nem nyithatja, a helyszínen üresen álló gépkocsi alapján a tulajdonos (üzembentartó) nevét, címét megállapítani nem tudja, az pedig nem várható el, hogy a tulajdonost/üzembentartót a helyszínen megvárja.”

„A fizetési felszólítást a parkoló őr másként, mint a szabálytalanul parkoló autó szélvédőjén elhelyezni, nem tudja. Az e kézbesítésből eredő kockázatot azonban a pótdíjazásra okot szolgáltató gépkocsi vezetője köteles viselni.”

További szemponttal egészíti ki a Bíróság álláspontját egy ítéletében, mikor kimondja, hogy

„adatvédelmi szempontból kifejezetten helyes és indokolt a felszólítás elhelyezésének ezen módja. Ugyanis amennyiben a szabálytalanul parkoló autós 15 napon belül jogkövető magatartást tanúsítva befizeti tartozását, adatai nem kerülnek be a társaságok nyilvántartásába”.

 

Mindenképp befizetéssel kell rendeznem a pótdíjat vagy közmunkában is ledolgozhatom?

A várakozási díj meg nem fizetéséből eredő pótdíj magánjogi jellegű kötelezettség, annak közmunkában történő kiegyenlítésére nincs mód.